top of page

KVARTAL 33

Boliger/næring

Sted: Lillestrøm

År: 2017

Byggherre: Kvartal 33 AS

Entreprenør: Veidekke AS

Kvartal 33 ligger sentralt plassert i Lillestrøm innenfor et område som er regulert til sentrumsformål. Prosjektet består av 116 leiligheter, i tillegg til næringslokaler på ca. 1800 m2. På grunn av tomtens smale areal er det valgt å bebygge kvartalet med 3 skiveblokker i retning nord/sør, en utforming som skaper forbindelse og samspill med kirken.

Prosjektet innebærer en ombygging av Skedsmogata til et aktivt, offentlig byrom som forlenger den eksisterende kirkeparken. Samtidig har det nye torget en stram og distinkt formgiving som ligger som en tydelig, urban kontrast til den grønne parken rundt Lillestrøm kirke. Gaten som var preget av parkerte biler transformeres til et gatetun som tilrettelegges for gående og syklende, og inviterer til aktiviteter og opphold. Byrommet ligger i den naturlige ferdselsåren mellom jernbanestasjonen i sør og Lillestrøm videregående skole i nord, og knytter seg til sykkelfeltene i Storgata.

bottom of page